Rada rodziców - statut

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5.

I.    WSTĘP
Rada Rodziców działa na podstawie:
1.    Niniejszego Regulaminu.
2.    Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, art. 53 i 54 z późniejszymi zmianami.

II. ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
1.    Rada Rodziców jest niezależnym i samorządnym przedstawicielem rodziców młodzieży uczęszczającej do Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie ul. Grunwaldzka 5.
2.    Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek placówki, w którym mieści się siedziba Rady, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczestnicy zajęć, Rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi spraw placówki, reprezentowaniem jej oraz podejmowania decyzji związanych z MDK.
3.    Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy MDK, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia placówki oraz zapewnienia warunków bytowych uczestników.
4.    Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczestników MDK i jest ich reprezentantem wobec władz placówki oraz innych instytucji.
5.    Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie uchwalonego planu pracy, oraz rocznego planu dochodów i wydatków.

III. ZADANIA RADY RODZICÓW
1.    Rada Rodziców współdziała w programowaniu pracy MDK oraz planowaniu jej wydatków.
2.    Organizuje działalność na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w MDK, rodzinie i środowisku lokalnym.
3.    Pozyskuje środki finansowe na rzecz MDK.
4.    Nawiązuje współpracę z zakładami pracy i instytucjami dla pozyskania ich do współdziałania z MDK.
5.    Współdziała w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych MDK. Ocenia sposób nauczania i wyraża opinię w programach szkolnych.
6.    Dokonuje oceny pracy MDK oraz przedstawia swoje opinie Dyrektorowi i organom nadzorującym placówkę we wszystkich istotnych sprawach MDK.
7.    Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z ustawą o systemie oświaty, zarządzeniami dyrektora i uchwałami Rady Pedagogicznej MDK.
8.    Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością głosów.
9.    Posiedzenie Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
10.    Zebranie Rady Rodziców odbywa się w miarę potrzeb.
11.    Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie placówki.
12.    Komisja Rewizyjna kontroluje pod względem formalnym działania Rady, realizację uchwał, a w szczególności gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady.
13.    W chwili zakończenia kadencji Prezydium, Komisja Rewizyjna dokonuje szczegółowej kontroli i przygotowuje sprawozdania, które ma być podstawą do oceny formalnej działalności Rady.

IV. WŁADZE RADY RODZICÓW
1.    W skład Rady Rodziców MDK wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.
2.    W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3.    Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym:
a)    Prezydium Rady w składzie 5 osobowym (w skład prezydium z urzędu wchodzi dyrektor, lub delegowany przez niego członek Rady Pedagogicznej)
b)    Komisję Rewizyjną w składzie 3 osobowym
4.    Prezydium ze swego grona wybiera w głosowaniu jawnym:
a)    Przewodniczącego
b)    Zastępcę Przewodniczącego
c)    Sekretarza
d)    Skarbnika
5.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego.
6.    Kadencja Prezydium jak i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
7.    W przypadku zdekompletowania z przyczyn niezależnych składu poszczególnych organów Rady, dokonuje się wyborów uzupełniających.

V. FUNDUSZE RADY RODZICÓW
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców lub innych źródeł, m.in. dotacji zakładów pracy, instytucji i osób prywatnych, a także działalności gospodarczej.
2. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców.
3. Fundusze przeznaczane będą na opiekę nad młodzieżą oraz wychowawczą działalność MDK, a 50 % zebranych środków zostanie przekazanych na poprawę bazy materialnej placówki oraz wspomaganie procesów dydaktycznych.
4. Gospodarka finansowa Rady opiera się na zatwierdzonym preliniarzu wydatków, a odstępstwa od niego uchwala Prezydium po stwierdzeniu ważnego interesu MDK lub młodzieży.
5. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się zgodnie i na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.
6. Wydatki mogą być realizowane zgodnie z preliminarzem i po uzyskaniu akceptacji 2 członków Prezydium, a w tym Przewodniczącego lub Zastępcy.
7. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być parafowane przez skarbnika oraz Przewodniczącego lub Zastępcę.
8. Środki finansowe są gromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w banku.
9. Do dysponowania kontem i podpisywania czeków upoważnione są 2 osoby: przedstawiciel dyrekcji MDK i przedstawiciel rodziców.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    W posiedzeniach Rady Rodziców lub Prezydium bierze udział MDK lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
2.    W posiedzeniu Rady lub jego organów mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Radę, Prezydium lub Przewodniczącego, przy czym wymaga to akceptacji Dyrektora MDK.
3.    Przy podejmowaniu uchwał głos Dyrektora lub jego przedstawicieli jest tylko głosem doradczym.
4.    Rada lub Prezydium wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał, które zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności 2/3 składu członków. Zebrania SA protokołowane, a uchwały zapisywane w zeszycie protokołów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Sprawy sporne między Radą a Dyrektorem placówki, przekazywane SA do organu nadzorującego MDK, a w wypadku decyzji sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub regulaminem Rady, ma ona prawo i obowiązek odwołać się do Ministra Edukacji Narodowej.
2.    Komitet używa pieczęci podłużnej o treści:
RADA RODZICÓW
przy Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie ul. Grunwaldzka 5

Regulamin obowiązuje od dnia 29.10.2007 r.

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU RADY RODZICÓW

obowiązującego od dnia 29.10.2007 r.

Z dniem 01 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Rodziców:
1.    W dziale IV „Władze Rady Rodziców” pkt 3b otrzymuje brzmienie:
„Komisję Rewizyjną w składzie 2-osobowym”
2.    W dziale V „Fundusze Rady Rodziców” pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„Do dysponowania kontem i podpisywania czeków upoważniona jest jedna osoba, będąca przedstawicielem rodziców”
3.    W dziale VII „Postanowienia końcowe” pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści:
RADA RODZICÓW
Przy Młodzieżowym Domu Kultury
31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5

Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury zostają utrzymane w mocy obowiązującej od dnia zatwierdzenia Regulaminu tj. od dnia 29.10.2007 r.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]